Säännöt

Kajaanin Kamerakerho Ry:n säännöt

08.02.1984

(6§ muutettu 14.11.1990)

Yhdistyksen nimi on Kajaanin kamerakerho ry ja sen kotipaikka on Kajaani. Toimialueena on koko Kainuu. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia paikkakunnan valokuvauksen harrastajien yhdyssiteenä ja kehittää jäsenistönsä keskuudessa taiteellisiin päämääriin pyrkivää valokuvausta sen eri muodoissa, sekä herättää valokuvausharrastusta. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä, koulutusta, valokuvauskilpailuja ja valokuvausnäyttelyitä sekä retkiä ja opintotilaisuuksia.

Yhdistyksen jäsenet ovat

a) varsinaisia jäseniä

tai

b) kannattavia jäseniä

tai

c) kunniajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voi päästä henkilö joka harrastaa valokuvausta. Kannattavaksi jäseneksi voi päästä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi ja jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hallitus. Kunniajäseneksi kutsumisesta päätetään hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus jokaisella, joka on maksanut jäsenmaksunsa viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruus määrätään vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. Jäsen- ja liittymismaksu voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmille. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsen- ja liittymismaksuista.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus koska hyvänsä erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan ennen eroamista erääntyneet jäsenmaksut. Hallitus voi erottaa jäsenen joka ei ole suorittanut kahden viimeksi kuluneen vuoden erääntyneitä jäsenmaksujaan.

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset. Toimeenpanevana, toimintaa johtavana ja asioita valvovana elimenä on yhdistyksen hallitus. Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä neljä (4) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäisen kerran arvan perusteella, sekä heille kaksi (2) varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Järjestykessä 1. ja 2. varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan sekä mahdolliset muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet (½) jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja muut tarpeelliset asiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tammikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa hyvissä ajoin ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmikuussa ja syyskokous marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen kaikista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta lähettämällä jäsenten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kutsu ja julkaisemalla kokouskutsu kerhon internet-sivustolla. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

10§

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 • Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus.
 • Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 • Hyväksytään tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma.
 • Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 • Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11§

Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta omaisuutta, kiinteistöjä ja huoneistoihin oikeuttavia osakkeita.

12§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutosasia on ilmoitettava kokouskutsussa.

13§

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kummassakin vähintään viisi kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä.

14§

Jos yhdistys puretaan on sen jäljelle jäävät varat käytettävä valokuvausharrastuksen edistämiseksi Kainuussa sillä tavoin kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin on päätetty. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.

15§

Muuten noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.