Säännöt

Kajaanin Kamerakerho Ry:n säännöt

9.9.2020

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kajaanin Kamerakerho Ry ja sen kotipaikka on Kajaani.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia paikkakunnan valokuvauksen harrastajien yhdyssiteenä ja kehittää jäsenistönsä keskuudessa taiteellisiin päämääriin pyrkivää valokuvausta sen eri muodoissa, sekä herättää valokuvausharrastusta. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä, koulutusta, valokuvauskilpailuja ja valokuvausnäyttelyitä sekä retkiä ja opintotilaisuuksia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat

a) varsinaisia jäseniä

tai

b) kannattavia jäseniä

tai

c) kunniajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö joka harrastaa tai on kiinnostunut valokuvauksesta sekä hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi ja jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hallitus. Kunniajäseneksi kutsumisesta päätetään hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.